ESG TAKE AWAY – 25/11/22

דו״חות ומחקרים

ע״פ סקירה של 186 בנקים אירופאים ע״י הבנק המרכזי האירופאי (ECB) בנושא סיכוני האקלים של הבנקים, נמצא שבעוד בנקים רבים נקטו שיטות עבודה בסיסיות, ל-85% מהם חסרות מתודולוגיות מתוחכמות ומידע מפורט על סיכוני אקלים וסביבה, וכי מרביתם ממעיטים באופן משמעותי בחשיבות סיכונים אלו, דבר שגורר דאגה פיקוחית ע״י הECB .

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

דו"ח משותף של מועצת היציבות הפיננסית (FSB) והרשת להפיכת המערכת הפיננסית לירוקה (NGFS), שנשלח למנהיגי G20 לקראת פסגת באלי, מצא שהפרקטיקות הנוכחיות לניתוח תרחישי אקלים עשויות להמעיט בהיקף האיום האקלימי על מוסדות בודדים ועל המערכת הפיננסית הרחבה יותר בגלל פערי מידע ומתודולוגיה, וממליץ לשתף פעולה לפיתוח מסגרת עבודה משותפת.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

על פי דו"ח חדש של Deloitte הכלכלה העולמית יכולה לראות תועלת של 43 טריליון דולר מהמעבר לכלכלה אפסית נטו, או מנגד – להתמודד עם הפסדים כלכליים של 178 טריליון דולר בשל שינויי אקלים בלתי מפוקחים, והעמדת מאות מיליוני מקומות עבודה בסכנה. 

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

על פי ניתוח חדש שפורסם על ידי Moody's למעלה מ-4 טריליון דולר בחוב רשום חשוף לסיכוני אשראי מוגברים הקשורים לשיקולים סביבתיים – עלייה של 27% מ-2020, ויותר מהכפלה מאז 2015.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

ע״פ דו"ח חדש שפורסם על ידי סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) נדרשות השקעות של כמעט 10 טריליון דולר עד שנת 2050 במגזר האנרגיה בלבד לשם מימון המעבר מחשמל המופעל על ידי פחם, בכדי להשיג את יעדי אפס נטו הגלובליים ולהימנע מהשפעות חמורות משינויי האקלים.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

דו"ח חדש שפרסמה Accenture ושניתח את ההתחייבויות להפחתת פליטות של 2,000 החברות הציבוריות והפרטיות הגדולות ביותר ברחבי העולם (G2000) מצא שיותר ויותר חברות מציבות יעדי אפס פליטות נטו, אך פחות מעשירית מהן בדרך להשיג את יעדיהן.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

רשויות הפיקוח האירופיות (ESA) , הכוללת את שלוש סוכנויות הרגולציה הפיננסיות העיקריות של אירופה, הכריזו על השקת מחקר ללמידת נושא ה Greenwashing, שבו יאסף מידע על סיכונים, מניעים ונהלים להתמודדות עם הנושא במגזרי הבנקאות, הביטוח והשווקים הפיננסיים.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן 

יוזמות והתארגנויות

יותר מ-100 מנכ"לים ומנהלים בכירים  שהנם חלק מ  "Alliance of CEO Climate Leaders״ כתבו מכתב פתוח למנהיגי העולם ב-COP27 בדבר הצורך בשיתוף פעולה משמעותי ואחריות משותפת בין המגזר הפרטי והציבורי, וכי הם מוכנים לעבוד זה לצד זה עם ממשלות כדי להאיץ את המעבר לאפס נטו.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

"קבוצת מומחים בנושא התחייבויות נטו אפס פליטות של ישויות שאינן מדינתיות" – קבוצה בתמיכת האו״ם של מנהיגי קיימות, עסקים, פיננסים וממשלה, חשפה שורת המלצות שמטרתן לפתח סטנדרטים ברורים יותר להתחייבויות אפס נטו של עסקים וגופים אחרים שאינם מדינתיים, ולמנוע משימוש בהתחייבויות אלו לצרכי greenwashing.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

ע״פ דו״ח של יוזמת Net Zero Asset Managers (NZAM), יותר מ-290 מנהלי נכסים, המייצגים יותר מ-66 טריליון דולר בנכסים מנוהלים, הצטרפו ליוזמה והתחייבו להעביר את תיקי ההשקעות שלהם כך שיהיו בקנה אחד עם השגת פליטות נטו אפס גזי חממה (GHG) עד 2050.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן

GFANZ, ברית מימון האקלים הגדולה בעולם פרסמה מדריך להפקת תכניות מעבר נטו אפס עבור בנקים, מנהלי נכסים ומוסדות פיננסיים אחרים, עם דגש על שת״פ כלל מגזרי.

לכתבה המלאה לחץ.י כאן